REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
„KORZYŚCI NA START”

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Korzyści na start” (dalej: Program) przygotowanym dla Kaczmarek Electric Spółka Akcyjna z siedzibą w Wolsztynie (dalej: Spółka).

1.2. Organizatorem i realizatorem Programu jest spółka LOOK AD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501152, NIP 7792420499 (dalej: Organizator lub Realizator).

1.3. Przystępując do Programu, Uczestnik akceptuje zasady i warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

1.4. Program jest realizowany na terytorium Polski od dnia 26 listopada 2018 do dnia 26 lutego 2019 roku.

1.5. Celem Programu jest pobudzenie sprzedaży produktów z portfolio Spółki, rozwój lojalności i zaangażowania we współpracę ze Spółką oraz wzmocnienie jej wizerunku jako atrakcyjnego partnera biznesowego korzystającego z innowacyjnych narzędzi motywacji.

1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

2. Uczestnicy i zasady przystąpienia do Programu

2.1. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Polski, będące instalatorami w wybranych hurtowniach współpracujących ze Spółką zwani dalej łącznie lub każdy z osobna Uczestnikami. Organizator zastrzega możliwość weryfikacji
warunków i odmowy przystąpienia do Programu lub wykluczenia z Programu osób nieuprawnionych.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:

2.2.1. otrzymanie zaproszenia od Organizatora w postaci Pakietu Powitalnego dotyczącego Programu, zawierającego informacje związane z zasadami uczestnictwa w Programie – kandydaci na Uczestników Programu zostaną wyznaczeni spośród instalatorów współpracujących ze Spółką w wybranych hurtowniach;

2.2.2.polecenie przez Uczestnika swojemu znajomemu produktów Spółki poprzez przekazanie mu  wizytówek znajdujących się w otrzymanym Pakiecie Powitalnym (jeden znajomy – jedna wizytówka);

2.2.3. zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2.3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

2.4. Uczestnik Programu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, do których uzyskał dostęp w związku z uczestnictwem w Programie.

2.5. Uczestnik Programu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

2.6. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Spółki, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady Programu

3.1. Uczestnik w ramach Programu otrzymuje Pakiet Powitalny i poleca produkty Spółki poprzez rozdawanie otrzymanych w ramach Pakietu Powitalnego wizytówek swoim znajomym.

3.2. Znajomy Uczestnika, który:

a) dokona zakupu produktów znajdujących się w asortymencie Spółki;

b) wypełni otrzymaną od Uczestnika wizytówkę;

c) wrzuci wypełnioną wizytówkę do urny znajdującej się w placówce handlowej Spółki,

– otrzyma od Spółki żarówkę LED (niezależnie od kwoty zakupu); żarówka LED zostanie wydana w dniu dokonania zakupu za 1gr.

3.3. Uczestnik może uzyskać nagrody przewidziane w niniejszym Regulaminie w sytuacji, gdy skutecznie poleci produkty Spółki. Przez skuteczne polecenie należy rozumieć taką sytuację, w której znajomy Uczestnika:

a) dokona zakupu produktu znajdującego się w asortymencie Spółki;

b) wypełni otrzymaną od Uczestnika wizytówkę;

c) wrzuci wypełnioną wizytówkę do urny znajdującej się w placówce handlowej Spółki.

3.4. Przyznawanie nagród Uczestnikowi następuje na podstawie kryteriów zgodnych z wytycznymi określonymi w pkt. 4 Regulaminu Programu.

4. Nagrody

4.1. Po zakończeniu Programu Organizator dokona weryfikacji wygenerowanych przez Uczestników poleceń i sporządzi raport. Po weryfikacji raportu wygenerowanych poleceń, Organizator przygotuję listę laureatów nagród.

4.2. Dla wszystkich Uczestników, którzy wygenerują określoną liczbę skutecznych poleceń, przewiduje się udzielenie nagród w postaci nagród rzeczowych według poniżej przedstawionego schematu:

a) Warunki przyznania Nagrody I stopnia: 37- powyżej wizytówek

b) Warunki przyznania Nagrody II stopnia: 21-36 wizytówek

c) Warunki przyznania Nagrody III stopnia: 11-20 wizytówek

d) Warunki przyznania Nagrody IV stopnia: 5-10 wizytówek

4.3. Przyznanie określonej nagrody może nastąpić wyłącznie po spełnieniu wszystkich określonych dla danej nagrody warunków łącznie.

4.4. O przyznaniu określonej nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w formie kontaktu telefonicznego i e-mail.

4.5. Wykaz dostępnych nagród rzeczowych znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.6. Wartość nagród:

 • Czapka zimowa 4F- 36zł netto
 • T-shirt męski- 22zł netto
 • Softshell Octagon- 140zł netto
 • Spodnie (ogrodniczki)- 98zł netto
 • Kurtka Avant- 86zł netto
 • Ręcznik plażowy- 50zł netto

4.7 Spółka dostarczy nagrody do wyznaczonych placówek Kaczmarek Electric w terminie do dnia 26 marca 2019r..

4.8. Nagrody będą możliwe do odbioru w lokalnych placówkach Kaczmarek Electric gdzie uczestnik odebrał pakiet powitalny Kaczmarek Electric od 5 marca 2019 do 5 kwietnia 2019.

4.9. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody w skazanych terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub w przypadku siły wyższej, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

4.10. Program zostanie przeprowadzony i rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego rozliczania należności publicznoprawnych, w tym w szczególności podatku dochodowego, wynikających z otrzymania nagrody w Programie. W związku z otrzymaniem nagrody Organizator wystawi dokument PIT 8C.

4.11. Uczestnik przystępujący do programu podczas odbioru pakietu zobowiązany jest do uzupełnienia deklaracji przystąpienia do programu „Korzyści na start”

4.12. Deklaracja zawiera podstawowe dane uczestnika umożliwiające rozliczenie wydanej nagrody w danym Urzędzie Skarbowym: Imię, Nazwisko, Urząd skarbowy, adres zameldowania, data urodzenia, pesel, numer telefonu, adres korespondencyjny.

4.13. Prawo do nagrody nie mogą być przeniesione na innego Uczestnika ani na żadną inna osobę trzecią.

4.14. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu bez podania przyczyny. Wówczas Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celach marketingowych w tym w ramach Programu jest Kaczmarek Electic S.A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS: 0000371343, NIP: 915-16-26-618, REGON: 932712874.

5.2. Administrator zbiera następujące, podane dobrowolnie dane osobowe Uczestnika Imię, Nazwisko, , Telefon, E-Mail, Podpis, Urząd Skarbowy, PESEL, NIP, data urodzenia, adres zameldowania, adres korespondencyjny.

5.3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wzięcia udziału w Programie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b)  RODO czyli wykonanie umowy, której treść określa Regulamin. Dane osobowe mogą być przekazywane agencji marketingowej obsługującej Administratora jako organizatora Programu. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Programu w celu jego realizacji, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i  w stosunku do niego. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: m.kaleta@itls.pl

5.4. Administratorem  danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Programu jest Organizator  LOOK AD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501152, NIP 7792420499 z siedzibą przy ul. Ptasiej 10 w Poznaniu.

5.5. Organizator zbiera następujące, podane dobrowolnie dane osobowe Uczestnika Imię, Nazwisko, , Telefon, E-Mail, Podpis, Urząd Skarbowy, PESEL, NIP, data urodzenia, adres zameldowania, adres korespondencyjny.

5.6. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Programu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wzięcia udziału w Programie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b)  RODO czyli wykonanie umowy, której treść określa Regulamin. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną  Organizatora,  a w przypadku konieczności sporządzania deklaracji podatkowych także podmiotom zajmujących się obsługą księgową  Organizatora. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Programu w celu jego realizacji, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi danych i w stosunku do niego. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt Inspektorem Ochrony Danych Organizatora: Piotr Maćkowiak rodo@lookad.pl

 6. Odpowiedzialność

6.1. Organizator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Programu.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku wystąpienia takich przyczyn nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe czynności dokonane przez Uczestnika, w tym za błędnie dokonane zgłoszenia uczestnictwa w Programie lub nieprawidłowo podane dane uprawniające do przyznania nagrody.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Programu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń o charakterze siły wyższej.

6.5. Uczestnik, który działa na szkodę Organizatora, może zostać wykluczony z dalszego udziału w Programie.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Uczestnika i niemożność ich odtworzenia, jeżeli utrata ta i niemożność odtworzenia jest następstwem:

6.6.1. niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Uczestnika kopii zapasowych danych lub utraty przez Uczestnika kopii zapasowych,

6.6.2. działania wirusa,

6.6.3. działania siły wyższej,

6.6.4. innych okoliczności lub działania osób, za których zaistnienie lub działanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności,

6.6.5. działań zawinionych przez osoby trzecie.

7. Kontakt

7.1. Uczestnik ma zapewniony kontakt z koordynatorem Programu z ramienia Organizatora.

7.2. Organizator może wysyłać Uczestnikowi, na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, wiadomości związane z funkcjonowaniem Programu.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu Uczestnicy mogą zgłaszać
w formie e-mailowej na następujący adres Organizatora achmielewska@lookad.pl. Reklamacje powinny być zgłaszane z dopiskiem „Reklamacja”.

8.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. Do rozstrzygania reklamacji Organizator powołuje Komisję Sprawdzającą, składającą się z trzech osób, wyłonionych spośród przedstawicieli Organizatora.

8.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Sprawdzającą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

8.5. Komisja Sprawdzająca rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

8.6. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest siedzibie Organizatora i Spółki gdzie będzie udostępniany do wglądu osobistego wszystkim zainteresowanym Uczestnikom w okresie trwania Programu.

9.3. Zasady przeprowadzania Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie pogorszy to zasad udziału w Programie Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia przed datą zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu ogłaszana będzie na adres e-mail Uczestników najpóźniej w dniu, od którego obowiązywać będą zmienione zasady.

Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Korzyści na start”

LISTA NAGRÓD

1. Nagrody rzeczowe dla Uczestników:

 • Nagroda pierwszego stopnia – Zestaw Kaczmarek Electric: Spodnie, Bluza, Kurta, Czapka T-Shirt;
 • Nagroda drugiego stopnia – Zestaw Kaczmarek Electric: bluza, kurtka, Czapka, T-Shirt;
 • Nagroda trzeciego stopnia – Zestaw Kaczmarek Electric: ręcznik, Czapka, T-Shirt;
 • Nagroda czwartego stopnia – Zestaw Kaczmarek Electric: Czapka, T-shirt.

2.Nagroda dla osoby zaproszonej:

 • Żarówka Led XBT.