REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE

PROMUJĄCYM PRODUKTY MARKI

LIRENE Z SERII SŁONECZNEJ

 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania i warunki uczestnictwa w Konkursie promującym produkty marki Lirene z Serii Słonecznej (dalej jako: Konkurs) prowadzonym w punktach sprzedaży detalicznej produktów marki Lirene oraz w sieci Internet.

1.2. Organizatorem i realizatorem Konkursu jest spółka LOOK AD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501152, NIP 7792420499 (dalej: Organizator lub Realizator).

1.3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje zasady i warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

1.4. Konkurs jest realizowany na terytorium Polski od dnia 1 maja 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

1.5 Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp z o.o. z siedzibą w Piasecznie przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do przygotowanych przez nią materiałów tekstowych i graficznych związanych z produktami Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o. o z siedzibą w Piasecznie. Celem Konkursu jest zwiększenie rotacji produktów marki Lirene w okresie trwania Konkursu poprzez dostarczenie konsumentom dodatkowych, atrakcyjnych korzyści płynących z zakupu tych produktów; wzmocnienie wizerunku produktów marki Lirene z Serii Słonecznej, jako marki oferującej produkty chroniące przed działaniem promieni słonecznych; budowanie lojalności klientów wobec marki  Lirene; wyróżnienie punktów handlowych poprzez zaoferowanie aktywności atrakcyjnej dla klientów marki Lirene.

1.6. Konkurs jest prowadzony w sieci Internet oraz punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów marki Lirene za wyjątkiem sklepu firmowego prowadzonego w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej 12.

1.7. W zamian za zakup produktów marki Lirene z Serii Słonecznej określonych w Załączniku nr 2 w okresie trwania Konkursu, po spełnieniu dodatkowych warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Uczestnik ma możliwość otrzymania określonych nagród.

1.8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

 

2. Uczestnicy i zasady przystąpienia do Konkursu

2.1. Konkurs adresowany jest do klientów marki Lirene.

2.2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Polski, zwani dalej łącznie lub każdy z osobna Uczestnikami.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

2.3.1. zakup dowolnego produktu marki Lirene z Serii Słonecznej, z listy produktów wskazanych w Załączniku nr 2 ,

2.3.2. zachowanie paragonu potwierdzającego zakup produktu marki Lirene z Serii Słonecznej,

2.3.3. odpowiedź na pytanie konkursowe: ,,Za co kochasz lato z kosmetykami Lirene?” (dalej jako Pytanie Konkursowe),

2.3.4. wysłanie w okresie trwania konkursu wiadomości SMS na numer „71480” odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, poprzedzając ją słowem „LIRENE”. Każdy wysłany SMS musi zaczynać się od słowa „LIRENE” i zawierać maksymalnie 160 znaków uwzględniających na początku wiadomości słowo „LIRENE”. SMS nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych; każdy polski znak diakrytyczny skraca wiadomość ze 160 znaków do 79 znaków, co może spowodować zwielokrotnienie kosztu wysłania wiadomości.

2.3.5. wysłanie zgłoszenia konkursowego poprzez SMS pod numer 71480 jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

2.3.6. dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji Konkursu – wysłanie SMS pod nr 71480 jest wyraźnym działaniem potwierdzającym powyższe.

2.3.7. W przypadku skierowania roszczeń do Organizatora w zakresie naruszenia praw autorskich udzieloną przez Uczestnika odpowiedzią na pytanie konkursowe Uczestnik naruszający te prawa zwolni Organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.

2.4. Wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie muszą być spełnione łącznie w czasie trwania Konkursu. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.5. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do jego przestrzegania i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki do wzięcia udziału w Konkursie.

2.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie oraz Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. Zasady Konkursu

3.1. Konkurs realizowany jest na dwóch poziomach od dnia 1 maja 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku – „Okres trwania Konkursu”.

3.2. W ramach poziomu I realizowane będą 4 etapy, każdy etap pokrywa się z miesiącem kalendarzowym.

3.3. Odbędą się 4 etapy konkursu w ramach I poziomu:

a) od 1 maja 2019 roku do 31 maja 2019 roku

b) od 1 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

c) od 1 lipca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku

d) od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku

3.4. W każdym etapie wyłaniani będą Laureaci w następujący sposób:

a) każdego dnia danego Etapu wyłaniany będzie jeden Laureat poziomu I, będący autorem najlepszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe wybranej spośród przesłanych w danym dniu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe (dalej jako Laureat poziomu I);

b) na koniec każdego etapu konkursu zostanie wyłoniony jeden Laureat  poziomu II, spośród Laureatów poziomu I danego Etapu, będący autorem najlepszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe (dalej jako Laureat poziomu II),

3.5. O zakwalifikowaniu do uczestniczenia w kolejnych etapach i poziomach konkursu decyduje data otrzymania sms przez Organizatora konkursu.

3.6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja konkursowa.

3.7. W skład Komisji konkursowej wchodzą 3 osoby, w następującym składzie:

1/ Paulina Pieniążek

2/ Katarzyna Rajca-Bieniaszewska

3/ Paweł Jarzębiński

3.8. Członkowie Komisji konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia Laureatów konkursu przez cały skład Komisji konkursowej, o uznaniu danego Uczestnika za Laureata decyduje głos przewodniczącego.

3.9. Komisja składająca się z upoważnionych osób z ramienia Organizatora, wyłoni każdorazowo Laureata etapu konkursu poziomu I i II, wybierając autora najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe i biorąc pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, innowacyjność, pomysłowość, oraz poprawność odpowiedzi.

3.10. Nagrody w konkursie składają się z części rzeczowej i pieniężnej.

3.11.  Nagrody rzeczowe, które mogą wygrać Uczestnicy Konkursu to:

3.11.1  Nagrody z poziomu I – zestaw kosmetyków o wartości 84,99 zł brutto oraz dodatek pieniężny w wysokości 9,44 zł stanowiący 11,11% wartości nagrody, która zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku. Przy czym kwota ta nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę. Tym samym całkowita wartość nagrody wynosi 94,43 zł.

3.11.1.1  łączna liczba wszystkich pakietów wydanych podczas trwania konkursu to 123 zestawów. Na każdy dzień przeznaczony jest jeden zestaw kosmetyków.

3.11.2   Nagroda  poziomu II – zestaw walizek dla całej rodziny marki Wittchen o wartości 784,74 zł brutto) – oraz dodatek pieniężny w wysokości 87,18 zł  stanowiący 11,11% wartości nagrody, która zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku. Przy czym kwota ta nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę. Tym samym całkowita wartość nagrody wynosi 871,92 zł.

3.11.2.1   łączna liczba zestawów Walizek wydanych podczas trwania konkursu to 4 zestawy. Na koniec każdego etapu  trwania konkursu wydany zostanie jeden zestaw walizek Wittchen.

3.12.   Szczegółowy wykaz nagród rzeczowych możliwych do wygrania w Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.13.   Nagrody rzeczowe wygrane przez Uczestników zostaną wysłane na wskazany przez Uczestnika adres za pośrednictwem wybranego przewoźnika na koszt Organizatora. W przypadku nieobecności Laureata pod adresem wskazanym przez Laureata do odbioru nagrody kurier podejmie ponowną próbę doręczenia nagrody. W przypadku ponownego nie odebrania przesyłki nagroda wraca do Organizatora, który przekaże ją kolejnej osobie z listy najlepszych odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe. Zasady doręczenia nagród mają zastosowanie do obu poziomów.

3.14.  Warunkiem niezbędnym do wygrania nagród, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest zachowanie przez Uczestnika paragonu potwierdzającego zakup produktów marki Lirene z Serii Słonecznej. Okazanie paragonu potwierdzającego zakup produktów marki Lirene z Serii Słonecznej jest niezbędne do odbioru nagrody.

3.15.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby zgłoszeń konkursowych i wydania nagrody Laureatowi, który potwierdzi wszystkie swoje zgłoszenia konkursowe stosownymi paragonami zakupu produktów marki Lirene z Serii Słonecznej. W sytuacji braku paragonów potwierdzających zakupy marki Lirene z Serii Słonecznej liczbą wysłanych zgłoszeń Laureat traci prawo do otrzymania nagrody, na którą nie posiada paragonu za zakupiony produkt marki Lirene Serii Słonecznej.

3.16.  Dokonanie jednego zakupu i zachowanie paragonu potwierdzającego zakup produktu marki Lirene Serii Słonecznej uprawnia do wysłania jednego SMS-a w dowolnym dniu w Okresie trwania Konkursu, przy czym wykorzystany wcześniej paragon nie może stanowić podstawy do nowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.

3.17.  Uczestnik może brać udział w Konkursie wielokrotnie, przy czym wykorzystany wcześniej paragon nie może stanowić podstawy do nowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. Każdorazowo warunkiem uczestnictwa jest spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w Regulaminie.

3.18.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Laureat dysponuje odpowiednią liczbą paragonów potwierdzających zakup produktów marki Lirene z Serii Słonecznej, zgodnych z liczbą wysłanych przez niego SMS-ów. Po wysłaniu SMS-a przez Uczestnika, Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość zwrotną potwierdzającą jego udział w Konkursie.

3.19.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.20.  Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości SMS oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

4. Wydanie nagród w konkursie

4.1.   Na początku każdego kolejnego tygodnia trwania konkursu tj. w każdy poniedziałek i/lub wtorek Organizator skontaktuje się z Laureatami wyłonionymi każdego dnia poprzedniego tygodnia poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu, z którego został nadesłany zwycięski SMS i tym samym poinformuje Laureatów o wygranej nagrodzie pierwszego poziomu „Zestaw kosmetyków”.

4.2.  Na koniec każdego kolejnego Etapu trwania konkursu spośród Laureatów każdego dnia zostanie wybrany Laureat nagrody poziomu II , który otrzyma zestaw walizek dla całej rodziny marki Wittchen. Organizator skontaktuje się z Laureatem wyłonionym w danym miesiącu poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu, z którego został nadesłany zwycięski SMS i tym samym poinformuje Laureata o wygranej nagrodzie II poziomu. Kontakt telefoniczny nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia danego Etapu.

4.3.   W trakcie rozmowy telefonicznej Laureat musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres, pod który ma zostać doręczona nagroda.

4.4.   Organizator podejmie 5 prób nawiązania kontaktu telefonicznego w ciągu 48 godzin od rozstrzygnięcia danego etapu lub poziomu II z Laureatem w godzinach od 8.00 do 20.00. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:

a) nieodebranie przez Laureata telefonu w czasie 6 telefonicznych długich sygnałów przerywanych;

b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata (krótkie sygnały przerywane);

c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata;

d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata poza zasięgiem sygnału Operatora.

4.5.   Po skutecznym kontakcie telefonicznym Laureat zobowiązany jest do udokumentowania paragonem każdego SMS-a wysłanego z jego numeru telefonu decydującego o przyznaniu Nagrody w terminie 14 dni od daty nawiązania kontaktu telefonicznego. Paragony można zgłaszać osobiście lub przesyłać scan e-mailem na adres aprzybylak@lookad.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego.

4.6.  Po spełnieniu przez Laureata warunków wydania Nagrody, o których mowa powyżej Organizator wysyła Nagrodę w ciągu 30 dni roboczych od daty nadesłania paragonów przez Laureata na adres podany podczas rozmowy telefonicznej.

4.7.  W przypadku, gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem albo jeżeli Laureat nie poda kompletnych i prawidłowych danych, o których mowa w pkt 5.3 Regulaminu, nie udokumentuje właściwymi paragonami wysłanych SMS-ów bądź nie wyrazi woli odbioru Nagrody, traci prawo do otrzymania Nagrody.

4.8.  Jeżeli Laureat utraci prawo do otrzymania Nagrody, wówczas prawo do Nagrody przechodzi na kolejnego wybranego Uczestnika, zgodnie z zasadami przyznawania Nagród.

4.9.  Laureat nie może żądać od Organizatora wymiany Nagrody na inną z wyłączeniem procedury reklamacji, w której roszczenie takie będzie uznane za uzasadnione z uwagi na stwierdzenie wady Nagrody.

4.10.   Laureat nie może żądać od Organizatora wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

4.11.   Prawo do nagrody nie może być przeniesione na innego Uczestnika, ani na żadną inną osobę trzecią.

 

5.  Operator telekomunikacyjny

5.1.  Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej (zwanych dalej „Operatorem”), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

5.2.  Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numer „71480” wynosi 1 zł netto (1,23 zł z VAT). Nie dotyczy to wiadomości SMS wysyłanych w roamingu lub poza standardową taryfą Operatora, których całkowity koszt określa cennik Operatora.

5.3.  W Konkursie nie biorą udziału wiadomości SMS wysłane z bramek lub komunikatorów internetowych.

5.4.  Do uczestnictwa w Konkursach nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

 

6. Ochrona danych osobowych

6.1.   Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest LOOK AD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501152, NIP 7792420499 (dalej jako: Administrator).

6.2.   Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i prawną Administratora oraz podmiotom realizującym na zlecenie Organizatora wysyłkę nagród, a w przypadku konieczności sporządzania deklaracji podatkowych także podmiotom zajmujących się obsługą księgową. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6.3.   Administrator zbiera następujące, podane dobrowolnie, dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji.

6.4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.

6.5.  Dane Osobowe przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem Konkursu i przepisami powszechnie obowiązującymi (w tym w szczególności RODO) w celu:

a)  wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie i jego realizacji, w tym komunikacji z Uczestnikiem i wysłania nagrody (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)  rozpatrzenia zapytań i reklamacji  (na  podstawie  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)  realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d)  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6.6.  Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez następujące okresy:

a)  dane udostępniane przez Uczestników Konkursu – przez okres 30 dni od dnia zakończenia Konkursu lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

b)  dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

c)  dane w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres przewidziany przepisami prawa;

d) dane Uczestników Konkursu w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie i związanej z tym dokumentacji  reklamacyjnej – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat od wydania Nagrody.

6.7. Uczestnik Konkursu ma prawo:

a)  dostępu do  treści  swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b)  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d)  prawo do przenoszenia danych;

e)  cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f)  wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych  z przetwarzaniem jej danych osobowych.

6.8.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: rodo@lookad.pl

 

7. Odpowiedzialność

7.1.  Zabronione jest przekazywanie przez Uczestników paragonów potwierdzających zakup produktów marki Lirene z Serii Słonecznej oraz prawa do przysługujących nagród na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich.

7.2.  Nazwa Konkursu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oraz zgromadzone dane osobowe podlegają ochronie prawnej.

7.3.  Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania związane z udziałem w Konkursie.

7.4. Realizator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu.

7.5.  Realizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

7.6.  Realizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe czynności dokonane przez Uczestnika, w tym za błędnie dokonane zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie lub nieprawidłowo podane inne dane uprawniające do przyznania nagrody.

7.7.  Realizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w realizacji Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń o charakterze siły wyższej.

7.8.  Uczestnik, który działa na szkodę Realizatora, w szczególności podając nieprawdziwe dane stanowiące podstawę do przyznania nagród, może zostać wykluczony z dalszego udziału w Konkursie wraz z utratą prawa do nagrody.

7.9.  Zabronione jest udzielanie odpowiedzi sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające godność osób trzecich – takie Zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie na podstawie decyzji Organizatora.

7.11. Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnicy są obowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.

 

8. Kontakt

8.1. Uczestnik ma zapewniony kontakt z Realizatorem Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail aprzybylak@lookad.pl

8.2. Realizator może wysyłać Uczestnikowi, na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, wiadomości związane z realizacją Konkursu.

 

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1.  Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać listem poleconym, w terminie 14 dni od daty powstania nieprawidłowości (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.

9.2.  Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

9.3.  Do rozstrzygania reklamacji Organizator powołuje Komisję Sprawdzającą, składającą się z trzech osób, wyłonionych spośród przedstawicieli Organizatora.

9.4.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Sprawdzającą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

9.5.  Komisja Sprawdzająca rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

9.6.  Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem: http://media.lirene.com/do-pobrania, na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem: https://lookad.pl/regulamin-lirene/ oraz w siedzibie Organizatora i Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, gdzie będzie udostępniany do osobistego wglądu wszystkim zainteresowanym Uczestnikom w okresie trwania Konkursu.

10.3.  Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

10.4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie pogorszy to zasad udziału w Konkursie Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia przed datą zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu ogłaszana będzie za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie najpóźniej w dniu, od którego obowiązywać będą zmienione zasady.

10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku.

 

Załącznik nr 1

Nagroda I poziomu w konkursie Lirene o wartości 84,99 zł, na którą składa się zestaw kosmetyków Lirene:

  1. Maska regeneracyjna peel-off o pojemności 10 g
  2. Krem cera wrażliwa Cityprotect o pojemności 50 g
  3. Balsam witaminowy z olejem sezamowym o pojemności 400 ml
  4. Peeling regenerujący o pojemności 200 ml
  5. Zabieg: peeling + samoopalacz o pojemności 2 x 10 ml

 

Nagroda II poziomu w konkursie Lirene o wartości 784,74 zł brutto, na którą składa się zestaw walizek oraz kosmetyczka marki Wittchen:

 

 1. Mała walizka na kółkach – wymiary: 53 x 38 x 20 cm

Spełnia wymogi bagażu podręcznego (podane wymiary obejmują również elementy wystające, takie jak rączki czy kółka). Wykonana z bardzo trwałego policarbonu, komora zamykana na suwak, posiada cztery podwójne łożyskowane kółka ułatwiające manewrowanie, teleskopowa rączka, system TSA,  komora z pasami zabezpieczającymi ubrania przed przemieszczaniem, kieszeń zamykana na suwak, pojemność 33 l, waga 2,5 kg.

2. Średnia walizka na kółkach – wymiary: 67 x 44 x 24 cm

Wykonana z bardzo trwałego policarbonu, komora zamykana na suwak, posiada cztery podwójne łożyskowane kółka ułatwiające manewrowanie, teleskopowa rączka, system TSA,  komora z pasami zabezpieczającymi ubrania przed przemieszczaniem, kieszeń zamykana na suwak, pojemność 58 l, waga 3,3 kg.

 

3. Duża walizka na kółkach – wymiary: 77 x 51 x 28 cm

Wykonana z bardzo trwałego policarbonu, komora zamykana na suwak, posiada cztery podwójne łożyskowane kółka ułatwiające manewrowanie, teleskopowa rączka, system TSA,  komora z pasami zabezpieczającymi ubrania przed przemieszczaniem, kieszeń zamykana na suwak, pojemność 94 l, waga 4,1 kg.

 

4. Kosmetyczka – wymiary: 29 x 36 x 18 cm

Kosmetyczka wykonana z policarbonu. Wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie, odpinany, regulowany pasek oraz elastyczny pas umożliwiający mocowanie jej na rączce walizki. Waga: 1 kg.

 

Załącznik nr 2– Asortyment biorący udział w Konkursie (produkty marki Lirene z Serii Słonecznej)

Nazwapoj. w ml
Lirene EMULSJA DO OPALANIA DO SKÓRY WRAŻLIWEJ SPF 50+175
Lirene EMULSJA DO OPALANIA SPF 30175
Lirene EMULSJA DO OPALANIA UTRWALAJĄCA OPALENIZNĘ SPF 20175
Lirene JAŚMINOWY OLEJEK SPF30 150 ml150
Lirene KAROTENOWY OLEJEK DO OPALANIA SPF 6150
Lirene KIDS KREM DO TWARZY SPF 50+50
Lirene KIDS MLECZKO CHRONIĄCE PRZED SŁOŃCEM SPF 20200
Lirene KIDS MLECZKO CHRONIĄCE PRZED SŁOŃCEM SPF 30150
Lirene KIDS MLECZKO CHRONIĄCE PRZED SŁOŃCEM SPF 50+150
Lirene KREM DO TWARZY SPF50 + IR40
Lirene OLEJKOWY SPRAY DO OPALANIA SPF50150
Lirene PIANKA SPF 30+ KIDS150
Lirene SOS RATUNEK BALSAM PO PRZEDAWKOWANIU SŁOŃCA150
Lirene SUN STARTER – PRZYSPIESZACZ OPALANIA150
Lirene UTRWALAJĄCY ZŁOCISTY BALSAM PO OPALANIU150
Lirene MGIEŁKA OCHRONNA SPF30  (ROSSMANN)150
Lirene MLECZKO NA MOKRĄ SKÓR.SPF 30 KIDS (ROSSMANN)180
SPF 10 OLEJEK OCHRONNY+ PRZYSPIESZACZ DO OPALANIA150
SPF 30 RODZINNA EMULSJA DO OPALANIA250
SPF 30 LEKKI KREMO-ŻEL DO TWARZY
Nawilżająco-ochronny
50
SPF 50 SUCHY OLEJEK OCHRONNY150
SPF 20 Emulsja do opalania utrwalająca FAMILI250
SPF 20 Emulsja do opalania utrwalająca opaleniznę TRAVEL SIZE90
SPF 50 Emulsja do opalania do wrażliwej FAMILI250
SPF 50 Emulsja do opalania do skóry wrażliwej TRAVEL SIZE90
KIDS SPF 30 Lekki Ochronny
KREM DO WARZY
50
KIDS SPF 50 Delikatne mleczko OCHRONNE  z OLEJKIEM WANILIOWYM150
EMULSJA UTRWALAJĄC.SPF20_+25175
EMULSJA DO OPALANIA SPF30_+25175
EMULSJA D/WRAŻLIWE.SPF50_+25ml175
KREM OCHRONNY DO TWARZY SPF50+40
JAŚMINOWY OLEJEK D/OPAL.SPF 30150
MLECZKO CHRONIĄCE SPF30 KIDS150
MLECZKO CHRONIĄCE SPF50+ KIDS150
KREM DO TWARZY SPF50+ KIDS50
BALSAM PO OPALANIU SOS RATUNEK150
BALSAM PO OPALANIU UTRWALAJĄCY150