REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„FUJIFILM X SALES SYSTEM – Gwarantowana seria korzyści”

  1.  Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania i warunki uczestnictwa, w tym zasady przyznawania punktów, w Programie lojalnościowym w zakresie dotyczącym sprzedaży produktów firmy FUJIFILM (dalej: Program) przygotowanym dla wyznaczonych pracowników salonów sprzedażowych AB Foto, posiadających w swoim asortymencie produkty firmy FUJIFILM (dalej: Uczestnicy).

1.2 Organizatorem i realizatorem Programu jest spółka LOOK AD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501152, NIP 7792420499
(dalej: Organizator lub Realizator).

1.3 Przystępując do Programu, Uczestnik akceptuje zasady i warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

1.4 Program jest realizowany na terytorium Polski od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

1.5 Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Programu, jego promocji oraz nazwy.

1.6 FUJIFILM Europe GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do przygotowanych przez niego materiałów tekstowych i graficznych związanych
z produktami FUJIFILM (dalej: Spółka).

1.7 Celem Programu jest pobudzenie sprzedaży produktów z portfolio FUJIFILM, rozwój lojalności i zaangażowania we współpracę ze spółką oraz wzmocnienie jej wizerunku jako atrakcyjnego partnera biznesowego korzystającego z innowacyjnych narzędzi motywacji. Do głównych założeń Programu należy możliwość zbierania punktów wymienianych na nagrody pieniężne przekazywane na indywidualne konto Uczestnika Programu.

1.8 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

 

  1. Uczestnicy i zasady przystąpienia do Programu

 

2.1 W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Polski, będące pracownikami salonów sprzedażowych ABFoto, współpracujących z FUJIFILM, zwani dalej łącznie lub każdy z osobna Uczestnikami.

2.2 Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:

2.2.1 otrzymanie zaproszenia od Organizatora – kandydaci na Uczestników Programu zostaną wyznaczeni spośród pracowników salonów sprzedażowych ABFoto;

2.2.2 zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień;

2.2.3 zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą wydania kart przedpłaconych
i akceptacja ich postanowień.

2.3 Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

2.4 Uczestnik Programu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, do których uzyskał dostęp w związku z uczestnictwem w Programie.

2.5 Uczestnik Programu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

2.6 W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy FUJIFILM., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.7 Organizator przewiduje w okresie od dnia 1 czerwca 2018 roku do dnia 30 lipca 2018 roku dostarczenie wskazanym Uczestnikom pakietu powitalnego dotyczącego Programu, zwierającego informacje związane z zasadami uczestnictwa w Programie, zaproszeniem do udziału w Programie oraz kartą przedpłaconą, na którą w przypadku ziszczenia się określonych warunków będą wypłacane nagrody.

 

  1. Zasady zbierania punktów

 

3.1.1 Uczestnicy zbierają punkty za działania dotyczące realizowanych w danym miesiącu sprzedaży określonych produktów FUJIFILM biorących udział
w Programie; suma punktów będzie przydzielana za sprzedaż określonych produktów; każdy produkt ma przydzieloną określoną liczbę punktów (szczegółowy wykaz produktów FUJIFILM biorących udział w Programie wraz z punktami został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu).

3.1.2 Uczestnik dokumentuje uzyskane wyniki sprzedażowe poprzez przesłanie na koniec każdego cyklu rozliczeniowego wykazu numerów seryjnych sprzedanych produktów FUJIFILM do organizatora programu agencji Lookad pod adres: bop@fujifilmsalessystem.pl w formie zestawienia exel ustalonego z FUJIFILM. Następnie przekazany przez Uczestnika wykaz dotyczący wyników sprzedażowych zostaje dostarczony przez Agencje Lookad do FUJIFILM w celu jego weryfikacji.

3.1.3 Weryfikacja przesłanego wykazu jest prowadzona przez specjalistę z ramienia FUJIFILM na podstawie informacji o miesięcznych wynikach sprzedażowych Uczestnika i uwzględniona w sporządzonym raporcie sprzedażowym. Po weryfikacji raportu sprzedażowego przez Organizatora, Uczestnikowi Programu przyznaje się odpowiednią liczbę punktów odpowiadającą uzyskanym wynikom sprzedażowym.

  1. Punkty i nagrody

 

4.1 Zebrane przez Uczestnika punkty są wymieniane na nagrody pieniężne.

4.2 Nagrody pieniężne wypłacane będą po osiągnięciu przez Uczestnika ilości punktów odpowiadającej kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

4.3 Nagrody pieniężne będą przelewane przez Organizatora na indywidualne karty przedpłacone dostarczone Uczestnikom wraz z zaproszeniem do Programu.

4.4 Przelewy będą realizowane na podstawie zestawienia wyników sprzedażowych złożonych przez Uczestników, bazując na zdobytej przez nich liczbie punktów.

4.5 Przelewy zamówionych nagród pieniężnych wykonywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia dostarczenia informacji sprzedażowych przez uczestnika programu.

4.6 Program zostanie przeprowadzony i rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.7 Punkty oraz prawo do nagrody nie mogą być przeniesione na innego Uczestnika ani na żadną inną osobę trzecią.

4.8 W przypadku niewykorzystania punktów w okresie trwania Programu, punkty te zostaną w całości wymienione wyłącznie na nagrodę pieniężną, która zostanie przelana na kartę przedpłaconą Uczestnika.

4.9 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu bez podania przyczyny. Wówczas Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową, a zebrane przez nich punkty zostaną w całości wymienione wyłącznie na nagrody pieniężne, które zostaną przelane na karty przedpłacone Uczestników.

4.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek ryzyk, zachowań i zaniechań związanych z posługiwaniem się kartą przedpłaconą przez Uczestnika, któremu karta została udostępniona, a w szczególności za zobowiązania finansowe Uczestnika, powstałe niedobory środków na karcie, za transakcje dokonane na odległość bez fizycznego przedstawienia karty, transakcje nieautoryzowane, zagubienie, kradzież lub zniszczenie karty, udostępnienie karty osobie nieupoważnionej, udostępnienie numeru PIN osobie trzeciej, niedopełnienie obowiązków Uczestnika wynikających z regulaminu karty przedłożonego wraz z kartą, nabycie zabronionych towarów i wszelkie inne niewymienione powyżej, za które odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Uczestnik Programu, który zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności na wypadek zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z posługiwaniem się kartą przez Uczestnika Programu.

 

  1. Ochrona danych osobowych

 

5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celach marketingowych w tym w ramach Programu jest FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347504, NIP: 1070015355, REGON: 0142214461. Administrator przetwarza następujące, podane dobrowolnie dane osobowe Uczestnika:

a) Imię

b) Nazwisko

c) Adres zamieszkania

d) Adres mailowy

e) Numer telefonu komórkowego

f) Nazwa firmy

g) Numer dowodu osobistego

h) Numer PESEL

i) Numer Konta bankowego

j) Informacja o Urzędzie Skarbowym uczestnika.

5.2 Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wzięcia udziału w Programie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b)  RODO czyli wykonanie umowy, której treść określa Regulamin. Dane osobowe mogą być przekazywane agencji marketingowej obsługującej Administratora jako organizator Programu, a także podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną oraz prawną Administratora. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Programu w celu jego realizacji, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i  w stosunku do niego. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz ma prawo żądać przeniesienia danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administatora: Rodo@fujifilm.pl Administratorem  danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Programu w tym wykonania zobowiązania wynikającego z przyrzeczenia nagrody zgodnie z art. 919 KC jest Organizator:  LOOK AD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501152, NIP 7792420499 z siedzibą przy ul. Ptasiej 10 w Poznaniu. Organizator przetwarza następujące, podane dobrowolnie dane osobowe Uczestnika Nazwisko

a) Imię

b) Nazwisko

c) Adres zamieszkania

d) Adres mailowy

e) Numer telefonu komórkowego

f) Nazwa firmy

g) Numer dowodu osobistego

h) Numer PESEL

i) Numer Konta bankowego

j) Informacja o Urzędzie Skarbowym uczestnika.

k) Informacja o Urzędzie Skarbowym uczestnika.

5.3 Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Programu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wzięcia udziału w Programie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b)  RODO czyli wykonanie umowy, której treść określa Regulamin. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i prawną Organizatora,  a w przypadku konieczności sporządzania deklaracji podatkowych także podmiotom zajmujących się obsługą księgową  Organizatora. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Programu w celu jego realizacji, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi danych i w stosunku do niego. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz ma prawo żądać przeniesienia danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Rodo@Lookad.pl

 

  1. Odpowiedzialność

 

6.1 Realizator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Programu.

6.2 Realizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

6.3 Realizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe czynności dokonane przez Uczestnika, w tym za błędnie dokonane zgłoszenia uczestnictwa w Programie lub nieprawidłowo podane osiągnięcia lub inne dane uprawniające do przyznania nagrody.

6.4 Realizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Programu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń o charakterze siły wyższej.

6.5 Uczestnik, który działa na szkodę Realizatora, w szczególności podając nieprawdziwe dane stanowiące podstawę do przyznania punktów, może zostać wykluczony z dalszego udziału w Programie, a nieuczciwie zdobyte punkty mogą zostać mu anulowane wraz z utratą prawa do nagrody.

6.6 Realizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Uczestnika i niemożność ich odtworzenia, jeżeli utrata ta i niemożność odtworzenia jest następstwem:

6.6.1 niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Uczestnika kopii zapasowych danych lub utraty przez Uczestnika kopii zapasowych,

6.6.2 działania wirusa,

6.6.3 działania siły wyższej,

6.6.4 innych okoliczności lub działania osób, za których zaistnienie lub działanie Realizator nie ponosi odpowiedzialności,

6.6.5 działań zawinionych przez osoby trzecie.

 

  1. Kontakt

 

7.1 Uczestnik ma zapewniony kontakt z koordynatorem Programu z ramienia Realizatora oraz przedstawicielem struktury terenowej z ramienia FUJIFILM.

7.2 Osobą kontaktową z ramienia Realizatora jest Pani Aleksandra Kozłowska akozlowska@lookad.pl telefon kontaktowy: 505 195 746

7.3 Realizator może wysyłać Uczestnikowi, na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, wiadomości związane z funkcjonowaniem Programu.

 

  1. Postępowanie reklamacyjne

 

8.1 Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu Uczestnicy mogą zgłaszać listem poleconym, w terminie 14 dni od daty powstania nieprawidłowości (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.

8.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail oraz login systemowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3 Do rozstrzygania reklamacji Organizator powołuje Komisję Sprawdzającą, składającą się z trzech osób, wyłonionych spośród przedstawicieli Organizatora.

8.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Sprawdzającą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

8.5 Komisja Sprawdzająca rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

8.6 Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

  1. Postanowienia końcowe

 

9.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem https://lookad.pl/regulamin gdzie będzie udostępniany do osobistego wglądu wszystkim zainteresowanym Uczestnikom w okresie trwania Programu.

9.3 Zasady przeprowadzania Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

9.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie pogorszy to zasad udziału w Programie Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia przed datą zmiany Regulaminu, w szczególności zaś zmiana Regulaminu nie może wpłynąć niekorzystnie na ilość lub wartość punktów zgromadzonych dotychczas przez Uczestnika. Informacja o zmianie Regulaminu ogłaszana będzie za pomocą systemu najpóźniej w dniu, od którego obowiązywać będą zmienione zasady.

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz produktów FUJIFILM biorących udział w Programie wraz z punktami.

 

Lp.Nazwa produktuWartość punktów
1FUJIFILM XP13050,00 zł / pkt
2FUJIFILM X-PRO2-EE200,00 zł  / pkt
3FUJIFILM X-T2/XF18-55mmF2.8-4 R150,00 zł  / pkt
4Fujifilm X-E3100,00 zł  / pkt
5Fujifilm X-E3 1855KIT100,00 zł / pkt
6X-T2090,00 zł  / pkt
7X-T20 18-55mm Kit100,00 zł / pkt
8FUJIFILM X100F100,00 zł / pkt
9XF90mm F2 R LM WR90,00 zł / pkt
10LENS XF35MMF2 R WR B70,00 zł / pkt
11LENS XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS90,00 zł / pkt
12F XF23MMF2 R WR B70,00 zł / pkt
13XF50mm F2 R WR B70,00 zł / pkt
14LENS XF23MMF1.4 R90,00 zł / pkt
15LENS XF56MMF1.2 R90,00 zł / pkt
16XF50-140 F2.8 R OIS WR90,00 zł / pkt
17XF16-55mm F2.8 R WR 90,00 zł / pkt