Polityka Prywatności

Look Ad Sp. z o.o. Sp. K. przykłada dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności. Niniejsza polityka prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy ona kontrahentów Look Ad Sp. z o.o. Sp. K. oraz użytkowników stron internetowych oraz portali społecznościowych, a także pracowników, współpracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych jest Look Ad Sp. z o.o. Sp. K.

Jak możesz się z nami skontaktować

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych, w tym również w związku z wniesieniem sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem innych przysługujących Tobie praw, pod adresem e-mail: rodo@lookad.pl lub listownie na adres: ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań z dopiskiem „dane osobowe”.

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator – oznacza Look Ad Sp. z o.o. Sp. K.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nas – oznacza Look Ad Sp. z o.o. Sp. K.

Ty, Twoje – osoba, której dane przetwarzane są przez Look Ad Sp. z o.o. Sp. K – kontrahent, użytkownik stron internetowych, pracownik, współpracownik lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

Pozyskanie danych, cel i podstawy prawne ich przetwarzania

Klient lub reprezentant klienta Look Ad Sp. z o.o. Sp. K.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do zawarcia umowy. Jeśli jesteś osobą wskazaną do realizacji umowy podpisanej z nami wówczas źródłem pozyskania Twoich danych (służbowych danych kontaktowych) są strony umowy lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tej umowy.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– zawarcie i wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

– rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– rozpatrywanie reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

– doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– ściąganie należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– marketing usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– marketing usług partnerów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– pozyskiwanie, publikacja i rozpowszechnianie referencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Twoje dane osobowe (służbowe dane kontaktowe) mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

Potencjalny klient Look Ad Sp. z o.o. Sp. K.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w trakcie spotkania lub wysłania do nas zapytania ofertowego. Źródłem pozyskania Twoich danych, w przypadku gdy nie otrzymaliśmy ich od Ciebie jest strona internetowa firmy, social media lub kontakt przekazany przez innego klienta.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– inicjowanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadnionego interesu Administratora jakim jest tworzenie bazy kontaktów w związku z prowadzoną działalnością

– przygotowanie i przedstawienie oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– marketing usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– marketing usług partnerów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dostawca lub reprezentant dostawcy, osoba współpracująca z Look Ad Sp. z o.o. Sp.K.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do realizacji zamówienia/ dostawy. Jeśli jesteś osobą wskazaną do realizacji umowy/ dostawy wówczas źródłem pozyskania Twoich danych (służbowych danych kontaktowych) jest Twój pracodawca lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji umowy/ dostawy.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– zawarcie i wykonanie umowy/ realizacja zlecenia/ dostawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

– składanie zapytań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– składanie reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO

– doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Twoje dane osobowe (służbowe dane kontaktowe) mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie w Look Ad Sp. z o.o. Sp. K.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie rekrutacji lub wysłania przez Ciebie aplikacji poprzez formularz online udostępniony na stronie www.lookad.pl

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– nawiązanie kontaktu w związku z prowadzoną rekrutacją, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– weryfikacja umiejętności i kompetencji kandydata, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO

– wybór kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku gdy zatrudnienie będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy zatrudnienie będzie na podstawie umowy o pracę

– ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Pracownik lub współpracownik Look Ad Sp. z o.o. Sp. K.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do zawarcia umowy oraz w następstwie jej zawarcia i realizacji.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– zawarcie i wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– realizacja obowiązków prawnych przez pracodawcę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– zapewnienie dostępu do pakietów medycznych, rekreacyjno-sportowych, ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– zarządzanie zasobami ludzkimi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– dostęp do informacji, obiektu oraz infrastruktury technicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO

– realizacja umów związanych ze stosunkiem pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– zawarcie i realizacja umów z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– doskonalenie systemu zarzadzania oraz jakości świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski, żądania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Osoba korespondująca (e-mail, poczta tradycyjna, kontakt telefoniczny)

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w skutek wysłania do nas korespondencji pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub kontaktu telefonicznego.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu komunikacji i udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli uzasadnionego interesu Administratora.

Osoba wnosząca żądanie realizacji praw

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w skutek wniesienia żądania realizacji praw Tobie przysługujących.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia Tobie odpowiedzi na złożone żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Użytkownik naszych profili na portalach społecznościowych

W związku z prowadzeniem przez nas profili na portalach i społecznościowych (Facebook i Linkedin) Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– umożliwienie aktywności na profilu

– promowanie naszych usług

– badanie i analizowanie aktywności

na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest promowanie i doskonalenie swoich usług.

Użytkownik stron internetowych

W związku z prowadzeniem stron internetowych www.lookad.pl Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– optymalizacji działania stron internetowych

– badanie i analizowanie aktywności na stronie www

– monitorowania ruchu oraz zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych

– poprawy komfortu korzystania ze stron internetowych

– zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych

na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest promowanie i doskonalenie swoich usług.

Uczestnik programu lojalnościowych i promocji konsumenckich

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ramach organizowanych przez nas programów lojalnościowych oraz promocji konsumenckich znajduje się w dedykowanych im regulaminach.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe w związku z realizacją łączących nas umów będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania tych umów, a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących określonych w przepisach prawnych.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów będą przetwarzane do czasu istnienia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będą przez nas przetwarzane do czasu jej wycofania.

Twoje dane osobowe przekazane nam w związku z rekrutacją będą przez nas przetwarzane do czasu realizacji tej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przyszłe rekrutacje nie dłużej niż 2 lata od zakończenia roku, w którym wysłałeś/ wysłałaś nam swoją aplikację.

Odbiorcy danych osobowych oraz przekazywanie danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające nas w realizacji naszych usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmioty gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Mogą to być podmioty z branży IT, świadczące usługi administracyjne, księgowe, kadrowe, doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora.

Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednak w związku z podejmowaniem współpracy z międzynarodowymi dostawcami może wystąpić sytuacja, iż  Twoje dane zostaną przekazane do państw trzecich (poza obszar EOG). W takim przypadku Administrator zapewni wysoki poziom ochrony danych poprzez zastosowanie odpowiednich środków wynikających z przepisów prawa takich jak transfer do kraju, który na podstawie decyzji Komisji Europejskiej został uznany za zapewniający wysoki poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG, skorzystanie z wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku transferu danych poza obszar EOG masz prawo do uzyskania kopii zastosowanych zabezpieczeń.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy, otrzymania odpowiedzi na skierowane zapytanie, zapoznania się z treścią profilu na portalach społecznościowych, stron www.

Prawa przysługujące podmiotom danych

Informujemy, iż przysługuje Tobie prawo żądania od Administratora:

  1. Dostępu do danych osobowych.

  2. Sprostowania danych osobowych.

  3. Usunięcia danych osobowych.

  4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  5. Przeniesienia danych osobowych.

  6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych).

  7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o przesłanie żądania na adres: rodo@lookad.pl

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Strona www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, bądź innym urządzeniu Użytkownika przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze strony www. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Look Ad Sp. z o.o. Sp. K.

Nasza strona www wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera, telefonu, tableta lub innego urządzenia Użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie www i mają jedynie ułatwiać korzystanie z niej.

W ramach strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 • stałe (persistent cookies) – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

 • niezbędne pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na stronie www, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www. Mogą służyć do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

 • funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • biznesowe pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Umożliwiają także zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony www i preferencjach z tym związanych. Przykładowo można analizować częstotliwość i liczbę odwiedzin strony www.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy strony www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony www. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

Look Ad Sp. z o.o. Sp. K. informuje, iż wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie internetowym.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony www partnerów.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności podmiotów danych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 stycznia 2021 r.